Algemene voorwaarden marketingbureau 2befresh
Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2019

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden 2BeFresh B.V.

2BeFresh B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd op het adres Edisonweg 1 te IJsselstein en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64656101.

1. Definities

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van 2BeFresh B.V. wordt afgesproken.

1.2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of bevestiging, zowel schriftelijk, per WhatsApp en/of per e-mail, van levering van één of meerdere producten en of diensten van 2BeFresh B.V.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of levering van of met 2BeFresh B.V., tenzij daarvan door middel van schriftelijke overeenstemming van beide partijen is afgeweken.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte had kunnen zijn bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).

2.3 De algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor 2BeFresh B.V. zijn niet bindend en niet van toepassing wanneer 2BeFresh B.V. de leverende partij is.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door 2BeFresh B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij door 2BeFresh B.V. anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of een offerte van 2BeFresh B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is, deze termijn is bindend.

3.3 Alle prijzen vermeld door 2BeFresh B.V. zijn exclusief 21% omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de afnemer het door 2BeFresh B.V. beschikbaar gestelde voorstel heeft ondertekend en deze compleet wordt

ontvangen door 2BeFresh B.V., of anderzijds schriftelijk, via WhatsApp en/of mail de referentie bevestigd.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing

wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad.

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

5.2 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de oude contractsduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door 2BeFresh B.V. hiervoor opgestelde procedure: zie hiervoor paragraaf 5.3.

5.3 De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail of per post, producten en/of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van 2BeFresh B.V. een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.

5.4 2BeFresh B.V. kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen aan 2BeFresh B.V. niet of niet volledig nakomt.

5.5 2BeFresh B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de afnemer:

– failliet is of in staat van faillissement is verklaard

– niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft

– onder curatele staat

– informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden

– informatie verspreidt die in strijd is met (internationale wet- en regelgeving)

– informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.

Tevens heeft 2BeFresh B.V. het recht als hij twijfelt aan het vermogen van de afnemer (tijdig) om aan zijn verplichtingen te voldoen, de opdracht af te breken, of tijdelijk stil te leggen. De afnemer of andere wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door 2BeFresh B.V. zo spoedig mogelijk aan zijn afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van 2BeFresh B.V. zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij 2BeFresh B.V. in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

7. Overmacht

7.1 Indien 2BeFresh B.V. haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als 2BeFresh B.V. in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

8. Prijzen

8.1 Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

8.2 2BeFresh B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de afnemende partij schriftelijk per post of e-mail bekend gemaakt. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van 2BeFresh B.V..

9.2 2BeFresh B.V. stuurt de afnemer per oplevering van producten en/of diensten een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail of beide gebeuren.

9.3 2BeFresh B.V. is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan 2BeFresh B.V. geen verwijt worden gemaakt als er geen factuur ontvangen is.

9.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, maandelijks gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Als de betaling niet op tijd plaatsvindt, behoudt 2BeFresh B.V. het recht de producten en of diensten (tijdelijk) stil te leggen.

9.5 Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij 2BeFresh B.V.. Na ontvangst van het bezwaar zal 2BeFresh B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.6 De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen

van de afnemer niet bij 2BeFresh B.V. is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

9.7 De afnemer is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van 2BeFresh B.V. is bijgeschreven.

9.8 Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt 2BeFresh B.V. administratiekosten in rekening.

9.9 Indien 2BeFresh B.V. andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal 2BeFresh B.V. deze op de afnemer verhalen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het door 2BeFresh B.V. vervaardigde materiaal is na volledige betaling eigendom van de klant. Dit betreft alleen de opgeleverde artikelen en dus niet de producten en diensten die gebruikt zijn om het materiaal te vervaardigen.

11. Persoonsgegevens

11.1 De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst 2BeFresh B.V., toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 2BeFresh B.V. verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt 2BeFresh B.V. deze ongevraagd aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

11.3 Persoonsgegevens kunnen door 2BeFresh B.V. gebruikt worden voor mailings of acties van 2BeFresh B.V.. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit per mail kenbaar maken of kunt u zich afmelden bij de eerst volgende mailing.

12. Aansprakelijkheid

12.1 2BeFresh B.V. is voor productie en eventueel meerwerk afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft 2BeFresh B.V. geen invloed. 2BeFresh B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voorkomt uit enige vorm van in gebreke(n) blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 2BeFresh B.V..

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door 2BeFresh B.V. is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 750. Iedere aansprakelijkheid van 2BeFresh B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.

12.3 De afnemer vrijwaart 2BeFresh B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onzorgvuldig dan wel onrechtmatige gebruik van de aan de afnemer geleverde producten en of diensten van 2BeFresh B.V..

12.4 2BeFresh B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde materialen.

12.5 Mocht 2BeFresh B.V. aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.

12.6 Wijzigingen in de gegevens van de afnemer dient de afnemer direct schriftelijk mede te delen aan 2BeFresh B.V.. Als de afnemer dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die 2BeFresh B.V. als gevolg daarvan lijdt.

13. Buitengebruikstelling

13.1 2BeFresh B.V. heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te

stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan 2BeFresh B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13.2 2BeFresh B.V. activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

14. Klachten

14.1 De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per email te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens 2BeFresh B.V..

14.2 Indien de klacht gegrond is, zal 2BeFresh B.V. de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.

14.3 Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden

15.1 2BeFresh B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2BeFresh B.V. is verplicht deze wijzigingen één maand voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

15.2. Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 2BeFresh B.V. en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2BeFresh B.V.

Edisonweg 1 3404 LJ IJsselstein
+31 (0) 6 42688125
Hallo@2befresh.nl

Kom in contact met 2BeFresh
Vrijblijvend advies

Weten hoe jij online kan scoren?

Maak een afspraak via onze contactpagina of laat je gegevens achter.